logo

Politica de Confidențialitate

Ne asigurăm că vă oferim cele mai noi și importante tendințe salariale prin intermediul unui chestionar și calculator salariu.

Societatea Profesia, spol. s r.o. este o organizație cu o tradiție îndelungată de prestare de servicii entităților care își desfășoară activitatea pe piața forței de muncă. Obiectivul strategic al Profesia, spol. s r.o. este de a asigura stabilitatea financiară și economică, de a îmbunătăți calitatea serviciilor prestate, de a dezvolta relații bune cu partenerii săi și de a îmbunătăți reputația societății.

Punerea în aplicare a acestor obiective depinde de îmbunătățirea constantă a nivelului conducerii, precum și de calitatea și eficiența serviciilor prestate care aplică cele mai recente proceduri asistate de IT. Înțelegem că securitatea și protecția datelor cu caracter personal reprezintă o parte integrantă a utilizării tehnologiilor informației.

Politica Securității Profesia, spol. s r.o. stipulează măsurile necesare și corespunzătoare din punct de vedere economic pentru protejarea bunurilor sistemului de evidență a datelor, a persoanelor și a proprietății și pentru implementarea mecanismelor de securitate în sistemul tehnologiilor utilizat.

Conducerea Profesia, spol. s r.o. este responsabilă cu evaluarea corespunzătoare a riscului și cu gestionarea eficientă a acestuia cu privire la protecția activelor esențiale pentru asigurarea bunei funcționări a organizației. Obiectivul principal al gestionării acestor riscuri este prevenirea, gestionarea și recuperarea în urma incidentelor de securitate.

Pentru a proteja bunurile esențiale ce se încadrează în securitatea internă, am aplicat, în colaborare cu experții, măsuri de securitate adaptate la cele mai recente cunoștințe și nevoi ale organizației. La proiectarea acestora, am pus în aplicare măsuri tehnice și organizaționale care au rolul de a:


 • asigura disponibilitatea, integritatea și fiabilitatea sistemelor de management prin aplicarea unor tehnologii ale informației de ultimă generație,
 • proteja datele sensibile comerciale și cu caracter personal împotriva pierderii, deteriorării, furtului, modificării sau distrugerii, și de a păstra confidențialitatea datelor prelucrate,
 • identifica potențiale probleme și surse de perturbare și de a le preveni. 


Conform secțiunii 20 a Legii nr. 122/2013 Coll. cu privire la protecția datelor cu caracter personal, Profesia, spol. s r.o. a întocmit un Proiect de Securitate care este actualizat în mod frecvent. Acesta definește domeniul de aplicare și forma măsurilor de securitate necesare pentru a elimina și reduce la minimum amenințările și riscurile ce afectează sistemul de evidență a datelor.

Așadar, Profesia, spol. s r.o. a emis prezentul document care include principalele reguli de prelucrare a datelor cu caracter personal în prestarea de servicii prin intermediul website-ului www.paylab.ro (denumit în continuare numai ca „Website-ul"). Profesia, spol. s r.o. își rezervă dreptul de a modifica și completa prezentul document, informându-și imediat partenerii de afaceri publicând orice modificări survenite pe Website și specificând data de la care modificările respective încep să-și producă efectele. Toate drepturile care nu sunt prevăzute în mod explicit în prezentul se vor supune Termenilor și Condițiilor Generale ale Profesia, spol. s r.o., pentru website-ul paylab.ro, și reglementărilor legale aplicabile din Slovacia.

Prezentul document este în conformitate cu prevederile aplicabile ale:

 • Legii nr. 122/2013 Coll. cu privire la protecția datelor cu caracter personal și de modificare și completare a anumitor legi, cu modificările ulterioare,
 • Legii nr. 351/2011 Coll. cu privire la comunicările electronice, cu modificările ulterioare,
 • Legii nr. 22/2004 Coll. cu privire la comerțul electronic și de modificare și completare a legii nr. 128/2002 Coll. cu privire la controlul statului asupra pieței interne în chestiuni de protecția consumatorului și de modificare și completare a anumitor legi, modificate prin Legea nr. 284/2002 Coll., cu modificările ulterioare,
 • Decretului Oficiului Republicii Slovace pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 164/2013 cu privire la domeniul de aplicare și documentarea măsurilor de securitate,
 • Angajații au obligația de a proteja datele cu caracter personal ale clienților cu care intră în contact în conformitate cu Legea nr. 122/2013 Coll. cu privire la protecția datelor cu caracter personal și de modificare și completare a anumitor legi, cu modificările ulterioare, precum și în conformitate cu orice alte legi aplicabile în Republica Slovacă.

Politica referitoare la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este disponibilă în permanență pe www.paylab.ro.

Definiții

Date cu Caracter Personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, persoana respectivă putând fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cu aplicare generală sau prin referire la una sau mai multe caracteristici sau trăsături specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, mintale, economice, culturale sau sociale.

Persoana Vizată înseamnă persoana la care se referă datele cu caracter personal.

Operator înseamnă o persoană care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopul prelucrării datelor cu caracter personal, stabilește condițiile prelucrării acestora și prelucrează date cu caracter personal în nume propriu; în sensul prezentului document, Operator înseamnă Profesia, spol. s r.o. și Partenerul de Afaceri al Profesia, spol. s r.o., care prelucrează, de asemenea, date cu caracter personal pe baza consimțământului expres al Persoanei Vizate.

Client înseamnă o persoană fizică sau juridică care utilizează serviciile Operatorului și/sau vizitează Website-ul în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale ale Operatorului.

Ce date cu caracter personal vă solicităm și de ce le prelucrăm?

Pentru a vă gestiona comanda în mod corespunzător și a vă oferi servicii bune, trebuie să cunoaștem adresa de e-mail a Persoanei Vizate, întrucât serviciile noastre sunt furnizate prin intermediul comunicării electronice.

Operatorul are în principal obligațiile următoare:

 • de a stabili, înaintea începerii prelucrării datelor cu caracter personal, scopul prelucrării datelor cu caracter personal, care trebuie să fie clar și definit în mod neechivoc și specific, și care trebuie să respecte Constituția Republicii Slovace, legile constituționale, precum și legile și tratatele internaționale care impun obligații Republicii Slovace,
 • de a stabili condițiile prelucrării datelor cu caracter personal astfel încât să nu se limiteze dreptul Persoanei Vizate prevăzut de lege de a obține date cu caracter personal exclusiv în scopul desemnat sau specificat; este interzisă obținerea datelor cu caracter personal sub pretextul altui scop al prelucrării sau al altei activități,
 • de a se asigura că sunt prelucrate numai datele cu caracter personal al căror domeniu de aplicare și al căror conținut respectă scopul prelucrării menționat și care sunt necesare pentru a îndeplini scopul respectiv,
 • de a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate numai în modul corespunzător scopului pentru care au fost colectate; este interzisă combinarea datelor cu caracter personal obținute în scopuri diferite,
 • de a prelucra numai date exacte, complete și, atunci când acest lucru este necesar, actualizate cu privire la scopul prelucrării acestora; Operatorul are obligația de a bloca datele cu caracter personal inexacte și incomplete și de a le rectifica sau completa fără întârzieri nejustificate; datele cu caracter personal inexacte sau incomplete care nu pot fi rectificate sau completate pentru a deveni exacte și complete vor fi marcate în mod clar de Operator și distruse fără întârzieri nejustificate.
 • de a se asigura că datele cu caracter personal colectate sunt prelucrate într-un mod ce permite identificarea persoanelor vizate numai pentru o perioadă ce nu depășește perioada necesară pentru îndeplinirea scopului prelucrării,
 • de a distruge datele cu caracter personal al căror scop al prelucrării a încetat să existe; după ce scopul prelucrării încetează să existe, datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în măsura necesară pentru cercetări istorice, cercetări științifice și dezvoltare, sau în scopuri statistice. La prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile stabilite în fraza anterioară, Operatorul este obligat să marcheze și să anonimizeze datele respective.

Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal numai cu consimțământul Persoanei Vizate, consimțământ pe care Operatorul nu îl poate obține forțat sau condiționat de amenințarea cu refuzul unei relații contractuale, al unor servicii sau bunuri. Operatorul poate divulga datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate stocate în sistemul de evidență a datelor unei alte persoane juridice sau fizice numai împreună cu dovada scrisă a consimțământului dat.

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (denumit în continuare numai „Consimțământul") va fi dovedit printr-o înregistrare audio sau audiovizuală sau printr-o declarație pe proprie răspundere a persoanei care a furnizat datele cu caracter personal stocate în sistemul de evidență a datelor, sau printr-o altă modalitate de încredere. Dovada Consimțământului va cuprinde în special informații cu privire la persoana care își dă Consimțământul, entitatea căreia i-a fost dat Consimțământul, scopul, lista sau domeniul de aplicare al datelor cu caracter personal furnizate și perioada de valabilitate a Consimțământului.

Cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fișiere de date care sunt descărcate pe dispozitivul Familiei sau al Asistentului (computer, tabletă, telefon mobil etc.) în timp ce se utilizează Website-ul. Operatorul folosește cookie-uri pentru a examina eficiența Website-ului. În general, cookie-urile nu au nicio informație menită să identifice persoanele individuale, ci sunt utilizate pentru a identifica browserul de pe un anumit dispozitiv. Cookie-urile pot fi temporare sau pot rămâne definitiv pe dispozitivul Familiei sau Asistentului chiar și după închiderea browserului, pentru perioada specificată în cookie. Aceste cookie-uri permanente pot fi verificate de fiecare dată când se vizitează Website-ul. Informațiile pe care le colectăm prin intermediul Website-ului includ: tipul browserului, adresa web de la care a fost vizitat Website-ul, sistemul de operare al dispozitivului și adresa IP a dispozitivului. Pentru a afișa reclame mai relevante, unele cookie-uri sunt stabilite de un sistem de publicitate terț, cum ar fi Google Adsense. Acesta poate fi dezactivat în contul Google. Computerul poate fi setat să refuze cookie-uri, deși în acest caz unele funcționalități ale paginii pot deveni nefuncționale.

Drepturile Persoanelor Vizate

Prin intermediul unei cereri scrise, Persoana Vizată îi poate solicita Operatorului următoarele:  

 • confirmarea dacă datele sale cu caracter personal sunt prelucrate,
 • informații într-un format general comprehensibil cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență a datelor în domeniul de aplicare al datelor de identificare ale Operatorului, scopul prelucrării Datelor cu Caracter Personal, lista Datelor cu Caracter Personal și orice informații suplimentare necesare,
 • informații cu privire la sursa din care au fost obținute Datele sale cu Caracter Personal în vederea prelucrării,
 • lista Datelor cu Caracter Personal supuse prelucrării,
 • corectarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal care sunt incorecte, incomplete sau învechite și care fac obiectul prelucrării,
 • ștergerea datelor sale cu caracter personal al căror scop al prelucrării a încetat să existe,
 • ștergerea datelor sale cu caracter personal care fac obiectul prelucrării dacă a existat o încălcare a legii,
 • blocarea datelor sale cu caracter personal în urma retragerii Consimțământului înaintea expirării valabilității acestuia.

Prin intermediul unei cereri scrise, Persoana Vizată îi poate transmite Operatorului o obiecție cu privire la:

 • prelucrarea datelor sale cu caracter personal care presupune că sunt sau vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct fără consimțământul său, și poate solicita ștergerea datelor respective.

Persoana Vizată își poate exercita drepturile specificate mai sus în scris trimițând o cerere prin poștă, e-mail sau fax; în situația în care chestiunea nu suportă amânare, Persoana Vizată îi poate adresa direct Operatorului o cerere verbală, iar cererea va fi înregistrată sub forma unui raport. Din înregistrare trebuie să reiasă clar cine și-a exercitat dreptul, ce solicită persoana respectivă, și când și de către cine a fost realizată înregistrarea; aceasta trebuie semnată de Operator și de Persoana Vizată, iar Operatorul îi va furniza Persoanei Vizate o copie a înregistrării.

Dacă Persoana Vizată nu are capacitate juridică deplină, drepturile sale pot fi exercitate de tutorele său legal. Dacă Persoana Vizată nu este în viață, drepturile sale pot fi exercitate de o persoană apropiată.

Orice cerere sau plângere formulată de Persoana Vizată va fi gestionată de Operator gratuit în termen de maximum 30 de zile de la primirea de către Operator.

În situația în care Persoana Vizată bănuiește că datele sale cu caracter personal au fost prelucrate fără autorizare, atunci poate depune la Oficiu o cerere de inițiere a procedurii de protecție a datelor cu caracter personal.

Buchuresti, 01. 07. 2018 


CÂȘTIGI CÂT MERIȚI?

Obțineți o comparație salarială personalizată gratuită.

Intră în chestionar